REGULAMENT CONCURS „Back to school”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului (denumită în continuare „Concurs”) este S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. , cu sediul în Arad, Aleea Borsec, nr. 5, bl. 602B, Sc. B, Ap. 17, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/1345/2015, CUI RO 35305288.
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.
1.3. Regulamentul concursului este întocmit şi va fi făcut public prin afişare în toate magazinele în care se desfășoară.
1.4. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 9 din prezentul Regulament.

2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
2.2. Concursul poartă denumirea <<Concurs Back to school>>
2.3. Concursul se desfășoară în cele două magazine Opticlinic din Arad în perioada 15.09.2020- 15.10.2020, conform programului din magazine, și online pe websiteul opticlinic.ro care presupune includerea automată a tuturor clienților care se abonează la newsletterul Opticlinic în perioada 15.09.2020-15.10.2020.
2.4. După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Concursului.
2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public în toate magazinele în care se desfășoară campania, cât și online folosind social media (Facebook, Instagram).

3. OBIECTUL CONCURSULUI

3.1. Obiectul campaniei promoționale îl reprezintă produsele comercializate de către S.C. Optica Dr. Sarbu S.R.L., semnalizate în magazin ca fiind parte din Campania de reduceri de vară.

4. MECANISMELE CONCURSULUI

4.1. Clientii vor afla despre concurs în magazinele Opticlinic din Arad, de pe site-ul Opticlinic, pagina de Facebook Opticlinic și Instagram Opticlinic.
4.2. Fiecare client care cumpară un ochelar de copii (rame și lentile) dintr-un magazin al Organizatorului pe perioada de desfășurare al Concursului va completa un formular de inscriere cu datele personale care includ: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email. Acest formular va fi introdus într-un tabel Excel care se va salva pana la data extragerii castigatorului. Inscrierea la tombola se va face automat pentru clientii care se inscriu pe opticlinic.ro în perioada 15.09.2020 – 15.10.2020. Va fi desemnat un câștigător principal pentru primul premiu și încă 5 câștigători pentru celelalte premii.
4.2. O persoană poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții dacă produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

5. PREMIUL TOMBOLEI

1 Ceas smartwatch GPS copii Techone™ KT13 în valoare de 350 de lei
5 pachete de rechizite în valoare de 50 lei, valoare totala 250 lei.
Valoarea totala a premiilor este de 600 lei.

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Va fi desemnat un singur câștigător. Acesta va fi tras la sorți prin random.org și va fi anunțat pe pagina de Facebook Opticlinic și prin telefon, pana în data de 17.10.2020.
Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.
Pentru primirea premiului, părintele câștigătorului trebuie să dea Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE

7.1 Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

8. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

8.1. Imposibilitatea participanților de a intra în posesia produselor participante la Concurs din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.
8.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.

9. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

9.1. Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 16.10.2020, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea sau în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii sau în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Concursului.
9.3. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Concursul va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
9.4. Încetarea sau suspendarea Concursului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
9.5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, Opticlinic garantează participanților la tombolă:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.
In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail opticlinicarad@gmail.com.

11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
11.2. Prezenta Campanie se desfășoară cu scop comercial.

10. FORȚA MAJORĂ

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

11. LITIGII ȘI FRAUDE

11.1. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor efectua și se vor transmite pe adresa de email opticlinicarad@gmail.com în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depășirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație/reclamație în legătură cu derularea Concursului.

11.2. Orice eventual litigiu între Organizator și participanți va fi soluționat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Legea aplicabilă este legea română.
12.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
12.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
12.4. Prezentul regulament a fost încheiat astăzi, 15.09.2020.

ORGANIZATOR
S.C. Optica dr. Sârbu S.R.L.